บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 93 คน
เดือนนี้ 2254 คน
ปีนี้ 2254 คน
ทั้งหมด 339976 คน
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | เชิญประชุม นอภ.pdf | เชิญประชุม รพ.pdf | นิทรรศการ รพ.pdf | นิทรรศการ นอภ.pdf | กำหนดการ.pdf

      ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กำหนดจัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ จังหวัด กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ,ผู้รับผิดชอบงาน อสม.ระดับอำเภอ,ประธาน อสม.ระดับ รพ.สต. และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 690 คน
     ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและเชิดชูเกียรติ   อสม.ดีเด่น จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด
      จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป

 

โพสโดย : admin วันที่ 2018-03-08 อ่าน 240