บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 61 คน
เดือนนี้ 2222 คน
ปีนี้ 2222 คน
ทั้งหมด 339944 คน
หน้าหลัก -> การประเมินตนเองการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ปี 2561
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | แบบประเมินตนเอง พชอ..xlsx | template พชอ.pdf | นส.ประเมินตนเอง พชอ..pdf

        ตามที่ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ    อำเภอ พ.ศ...............เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่ เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการนำร่วมกัน โดยบูรณาการ และประสานความร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะ ทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไปนั้น
       ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอให้ท่านส่งรายงานการประเมินตนเอง  การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)  และส่งมาที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ E-mail : surinpho.qa@gmail.com ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่ http://qa.surinpho.go.th/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

 

โพสโดย : admin วันที่ 2018-02-09 อ่าน 252