บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 64 คน
เดือนนี้ 1442 คน
ปีนี้ 37732 คน
ทั้งหมด 336165 คน
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุม คกก.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | นส.เชิญ รพ..pdf | นส.เชิญ สสอ.pdf | คำสั่ง SP ปี 2560.pdf

        ด้วย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560และการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2561 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan)  ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 45/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) จังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 9มกราคม 2560) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-17.15 น.ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์  
        ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน (รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.http://qa.surinpho.go.th กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ(หัวข้อคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่45/2560เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service plan)จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560) เข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกจากต้นสังกัด
        จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

โพสโดย : admin วันที่ 2017-11-30 อ่าน 279