บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 68 คน
เดือนนี้ 1446 คน
ปีนี้ 37736 คน
ทั้งหมด 336169 คน
หน้าหลัก -> การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | หนังสือแจ้ง พชอ.pdf | -ร่าง ระเบียบ พชอ.pdf | องค์ประกอบ พชอ.doc

     ด้วย (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ......................... เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิด กับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่ เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการนำร่วมกัน โดยบูรณาการ และประสานความร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะ ทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป
    ในการนี้ จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
         ๑.ส่งรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามองค์ประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑,๒) เพื่อจัดทำคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
         ๒.ดำเนินงานตามรายละเอียดตัวชี้วัด ข้อ ๑๓ ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ โดยให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระยะเวลา ดังนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
             ๑) ช่วงตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
             ๒) ช่วงธันวาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑ มีการประชุม จัดทำแผนการดำเนินการและคัดเลือกประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดำเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอย่างน้อย ๒ ประเด็น            
            ๓) ช่วงกุมภาพันธ์ – มิถุนายน ๒๕๖๑ มีการดำเนินการการบริหารจัดการสร้างกลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
            ๔) ช่วงกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ มีการสรุปผลการดำเนินการทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการชื่นชมและเสริมพลัง
    จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

 

โพสโดย : admin วันที่ 2017-11-16 อ่าน 1202