บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 71 คน
เดือนนี้ 1449 คน
ปีนี้ 37739 คน
ทั้งหมด 336172 คน
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ร่าง พรบ.การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พศ. ... ด้วยระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | ประเด็น.pdf | เป้าหมาย.pdf | หนังสือเชิญ สสอ..pdf | หนังสือเชิญ รพ.pdf | แบบแสดงข้อคิดเห็น.pdf | ร่าง พรบ.pdf

       ตามที่ สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปด้านระบบบริการ ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๒๕๘ เพื่อเป็นกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใกล้บ้าน ด้วยแนวทางการพัฒนาในรูปแบบคลินิก หมอครอบครัว นั้น

        ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมไอยรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์(แห่งใหม่) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง พรบ.การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. ... ตามแบบสอบถามแสดงข้อคิดเห็นต่อ ร่าง พรบ.ระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข โดยสามารถสแกนคิวอาโค้ดตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และส่งกลับมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ที่ E-mail : surinpho.qa@gmail.com

        จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

โพสโดย : admin วันที่ 2017-11-05 อ่าน 195