บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 28 คน
เดือนนี้ 3156 คน
ปีนี้ 8023 คน
ทั้งหมด 306456 คน
หน้าหลัก -> รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | ความพึงพอใจ 2556.pdf

    ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ได้เสนองานบริการตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.ทั่วประเทศ) มิติด้านคุณภาพ ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และสำนักงาน ก.พ.ร.         ได้ประเมินผลโดยมอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
    ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอแจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในภาพรวม ร้อยละ ๘๑.๐๔ และขอให้ท่านนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการสำรวจครั้งนี้ ไปปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป รายละเอียดตามที่แนบเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์งานพัฒนาคุณภาพบริการ http : qa.surinpho.com
    จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

โพสโดย : admin วันที่ 2014-03-04 อ่าน 549