บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 39 คน
เดือนนี้ 3167 คน
ปีนี้ 8034 คน
ทั้งหมด 306467 คน
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมวิชาการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาวะชุมชน (DHS : district health system) ประจำปี ๒๕๕๗
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | เชิญประชุม.pdf

      ด้วยชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ลำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) ได้ดำเนินแผนงานเครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (พช.สส.) จะได้จัดประชุมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาวะชุมชน (DHS : District Health System) ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเขตบริการสุขภาพ เพื่อรองรับ (Service Plan) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจในสมรรถนะของพยาบาลชุมชน และพัฒนาเครือข่ายการทำงานของพยาบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยบริการทุกระดับในเครือข่ายระดับอำเภอ (DHD) ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ฯณ ห้องประชุมดอนเมืองแกรนด์บอลลูม โรงแรมอมารี แอร์พรอ์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
      
ในการนี้  จึงขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาวะชุมชน (DHS : district health system) ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดอนเมืองแกรนด์บอลลูม โรงแรมอมารี แอร์พรอ์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกจากต้นสังกัด
       จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

โพสโดย : admin วันที่ 2013-11-28 อ่าน 832