บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 40 คน
เดือนนี้ 3168 คน
ปีนี้ 8035 คน
ทั้งหมด 306468 คน
หน้าหลัก -> (ร่าง) ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF : Quality and Outcome Framework ) ปี ๒๕๕๗
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | หนังสือแจ้ง.pdf | (ร่าง) QOF.zip

     ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรัมย์ และสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตนครชัยบุรินทร์ (พัฒนากลไกบริหารจัดการและติดตามประเมินผลหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระดับเขตให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางตามเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ นั้น
    ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอแจ้ง (ร่าง)ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF : Quality and Outcome Framework )   ปี ๒๕๕๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อให้หน่วยบริการของท่านเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บผลงานตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๙ และท่านสามารถ
Downloads เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.qa.surinpho.com หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โพสโดย : admin วันที่ 2013-10-22 อ่าน 1602