บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 86 คน
เดือนนี้ 1836 คน
ปีนี้ 13598 คน
ทั้งหมด 312031 คน
หน้าหลัก -> เชิญประชุมจัดทำแผนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการ (HA HPH LA X-rays PCA QA -พยาบาล กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย)
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | ประชุมคุณภาพมาตรฐาน.pdf

     ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ โดยเน้นการพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง อีกทั้งการจัดทำแผนการสนับสนุนทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งด้านโครงสร้าง บุคลากร และคุณภาพบริการ ทั้งภายในจังหวัด ภายในเขต และเป็นเครือข่ายพวงบริการ นั้น
    ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) ประชุมจัดทำแผนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการตามกำหนดการ ดังนี้
     ๑) วันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖ จัดประชุมทำแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล(HA) และการประเมินการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๕.๓  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
     ๒) วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ จัดประชุมทำแผนพัฒนาระบบหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCA) ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐   ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๕.๓   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
     ๓) วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จัดประชุมทำแผนพัฒนาห้องปฏิบัติการงานรังสีวินิจฉัย (X-ray) และการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร(LA) ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์
     ๔) วันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  จัดประชุมทำแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (QA พยาบาล) ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น  ณ  ห้องประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๕.๓   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
     ๕) วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖  จัดประชุมทำแผนพัฒนาบริการกายภาพบำบัดและจัดทำแผนมาตรฐานบริการการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมศรีผไท ชั้น ๔   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
     จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

โพสโดย : admin วันที่ 2013-06-13 อ่าน 1048