บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 29 คน
เดือนนี้ 3157 คน
ปีนี้ 8024 คน
ทั้งหมด 306457 คน
หน้าหลัก -> แนวทางการปฏิบัติงานของแพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | แจ้งแนวทางแพทย์ที่ปรึกษา.pdf | หนังสือขับเคลื่อนนโยบาย1หมอที่ปรึกษาฯ.pdf | คู่มือ+รายชื่อแพทย์ที่ปรึกษา.7z

     ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ประชาชนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ ติดต่อได้ทุกเวลา  โครงการขับเคลื่อนนโยบายหมอที่ปรึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะที่ ๒ (๑ หมอที่ปรึกษา๑ รพ.สต./ศสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มคุณภาพการบริการประชาชน โดยจัดแพทย์ที่ปรึกษาประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามหลัก เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนเสมือนหนึ่งเป็นหมอประจำครอบครัวดูแลสุขภาพถึงบ้าน ครบทุก ครอบครัว และมีระบบวิดีโอออนไลน์ให้ผู้ป่วยพบแพทย์เฉพาะทาง ใกล้บ้าน นั้น
     ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน ตามนโยบายดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้ท่านดำเนินการ  ดังนี้
     ๑.จัดแพทย์ เป็นที่ปรึกษา แก่ นักสุขภาพครอบครัว (นสค.) โดยให้มีความสอดคล้องกับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยแพทย์ ๑ คน มีภารกิจ ดูแล ประชาชนประมาณ ๘,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ คน ผ่านนักสุขภาพครอบครัว (นสค.)
     ๒.จัดระบบ การบริหารจัดการ  บทบาท  หน้าที่ของแพทย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
     ๓.จัดให้มี การให้คำปรึกษา   ผ่านช่องทางต่าง ๆ  อาทิ  โทรศัพท์มือถือ  teleconference Skype และอื่นๆที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
     ๔.จัดประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ ระดับ  CUP  เกี่ยวกับ บทบาท  ภาระกิจ หน้าที่  และนโยบายที่ปรึกษาในการพัฒนางานพร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ทราบตามลำดับ
     ๕.ตรวจสอบและกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจแพทย์ที่ปรึกษาให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์และส่งกลับมาที่งานพัฒนาคุณภาพบริการ ทั้งเอกสารและ electronic fles ที่ email:surinpho.qa@gmail.comภายในวันที่  ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๖  ทั้งนี้สามารถ downloads  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑,๒ ที่ เว็บไซด์งานพัฒนาคุณภาพบริการ www.qa.surinpho.com, หัวข้อ หนังสือราชการ
     จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

โพสโดย : admin วันที่ 2013-06-13 อ่าน 794