บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 59 คน
เดือนนี้ 3187 คน
ปีนี้ 8054 คน
ทั้งหมด 306487 คน
หน้าหลัก -> ประกาศสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี ๒๕๕๗
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | สอบเฉพาะทางพยาบาล.pdf

     ด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ได้กำหนด   การสอบ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ หรือความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๑๐ สาขา ดังนี้
     ๑.สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ – ศัลยศาสตร์
     ๒.สาขาการพยาบาลเด็ก
     ๓.สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
     ๔.สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
     ๕.สาขาการผดุงครรภ์
     ๖.สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
     ๗.สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
     ๘.สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
     ๙.สาขาการพยาบาลมารดาและทารก
     ๑๐.สาขาการพยาบาลชุมชน
ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาพยาบาล และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย เรื่อง การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ผู้ประสงค์จะขอสอบยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานล่วงหน้า ๑ ปี เพื่อให้วิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติก่อนยื่นคำขอสอบตามแผนที่วิทยาลัยกำหนด
     ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอให้ท่านแจ้งผู้มีคุณสมบัติในหน่วยงานของ 
ท่าน ซึ่งวิทยาลัยจะเปิดให้มีการสมัครสอบระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามแบบคำขอสอบ พร้อมแนบหลักฐานและเงินค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยขอให้ดาวน์โหลด หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน คำขอสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก www.apnthai.org.   ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๑ และยังประสงค์จะขอรับหนังสืออนุมัติ สามารถใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเฉพาะการสอบปากเปล่า โดยการสอบข้อเขียน ที่ได้รับการยกเว้นนั้นจะต้องไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลสอบผ่านในส่วนที่สะสมไว้ครั้งแรก

โพสโดย : admin วันที่ 2013-06-04 อ่าน 1004