บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 76 คน
เดือนนี้ 2237 คน
ปีนี้ 2237 คน
ทั้งหมด 339959 คน
หน้าหลัก -> การสนับสนุนตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิประจำปี 2556 (เกณฑ์ประเทศ)
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | หนังสือสนับสนุนงบ.pdf | แจ้งผล สปสช.pdf

     ตาม ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา ได้แจงแนวทางการประเมินการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ  ตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ  ปี ๒๕๕๖ และได้ดำเนินการตามแนวทางโดยเบื้องต้นได้ประเมินตามเกณฑ์ประเทศ(หรือ คุณสมบัติเบื้องต้นก่อนการประเมิน) และคณะกรรมการะดับเขต   ( Nodeปฐมภูมิ) ได้ตรวจสอบรับรองข้อมูลและได้ดำเนินการโอนงบสนับสนุน งวดที่ ๑  (ร้อยละ ๕๐)  จำนวน ๗๖,๐๒๗,๗๖๐ บาท (จังหวัดสุรินทร์ ๑๖,๓๕๙,๕๖๕ บาท)  โดยจัดสรรเฉลี่ยตามสัดส่วนประชากร  UC  นั้น
     ในการนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น จึงขอให้ CUP ได้โอนงบสนับสนุนต่อไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย โดยใช้เกณฑ์โอนเงินในอัตราส่วน ๔๐:๔๐:๒๐ ดังนี้
     ๑.จัดสรรสำหรับโรงพยาบาลแม่ข่าย ในสัดส่วนร้อยละ ๔๐
     ๒.จัดสรรสำหรับหน่วยปฐมภูมิ ในสัดส่วนร้อยละ ๔๐
     ๓.จัดสรรไว้สำหรับบริหารจัดการกลางของคณะกรรมการระดับอำเภอ ในสัดส่วนร้อยละ ๒๐
(สำนักงาน
สาธารณ สุขอำเภอ  และโรงพยาบาลแม่ข่าย  ตามสัดส่วนและความเหมาะสม  เช่น  ค่าพัฒนาศักยภาพ  ค่าตอบแทน  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง การดำเนินการพัฒนาตามนโยบายในระดับอำเภอ PCA DHS การขับเคลื่อนนโยบายหมอที่ปรึกษา : ๑ หมอที่ปรึกษา ๑ รพ.สต./ศสม. การพัฒนาศักยภาพนักสุขภาพครอบครัว (นสค.) และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม)
    ทั้งนี้ ให้โอนงบสนับสนุนไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

โพสโดย : admin วันที่ 2013-06-04 อ่าน 780