บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 92 คน
เดือนนี้ 2458 คน
ปีนี้ 32307 คน
ทั้งหมด 330740 คน
หน้าหลัก -> การรายงานการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA)
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | รายงาน PCA.pdf | คู่มือการรายงาน PCA (รพ.).pdf

       ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีบทบาทสำคัญในการให้บริการที่ใกล้บ้านใกล้ใจประชาชน สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นการกระตุ้นให้หน่วยบริการปฐมภูมิเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องในชุมชน รวมทั้งโรงพยาบาลแม่ข่ายในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ตอบสนองความต้องการ ความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในระดับอำเภอและจังหวัด และเครือข่ายบริการปฐมภูมิได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด นั้น
      ในการนี้  เพื่อให้การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังกล่าวเป็นระบบเดียวกันและเป็นปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่าน รายงานผลการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี ๒๕๕๖ ดังกล่าวอย่างเป็นปัจจุบัน ที่ www.phdb.moph.go.th  ระบบรายงานข้อมูล ส่งผ่านช่องทางกระทรวงสาธารณสุขโดยบันทึกข้อมูลบนเครือข่าย Internet โดยใช้ Username และ Password ที่กำหนดให้โปรดรายงานครั้งที่ ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖, ครั้งที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖,ครั้งที่ ๓ เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน : ระบบรายงานการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA) พร้อมนี้ขอยกเลิกการรายงานผลทาง e-mail address : pcareport@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

โพสโดย : admin วันที่ 2013-05-16 อ่าน 1064